Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2014

Δόξα σε παλλικάρια

Wordle: ψαρα Wordle: Κάλβος-Εις Ψαρά

Ἀνδρέας Κάλβος 

ᾨδὴ Δευτέρα. Εἰς Ψαρά

  ιδ´.
 Ἰδοὺ τὰ πολυτάραχα
 κύματα τῆς θαλάσσης·
 ἰδού, ἰδοὺ τῶν ἀμώμων
 Ψαρῶν δικαιοτάτων
ἡ τραχεῖαι πέτραι.
 ιε´ 
Κινεῖ τὴν νῆσον. Χίλια 
πολέμου χάλκεα ὄργανα
 βροντούν· εἰς τὸν ἀέρα 
τῶν ξίφων μύριαι γλῶσσαι 
λάμπουν, κλονοῦνται.
 ιθ´. 
 Μία βοὴ σηκόνεται, 
μία μόνη ἐπιθυμία, 
καὶ ὡσὰν ἀκτίνα οὐράνιος, 
ὡς φλόγα εἰς δάση εὐάνεμα
 καίει τὰς καρδίας. 
 κ´. 
«Ὑπὲρ γονέων καὶ τέκνων,
 »ὑπὲρ τῶν γυναικῶν,
 »ὑπὲρ πατρίδος πρόκειται
 »καὶ πάσης της Ἑλλάδος 
»ὅσιος ἀγῶνας. 
 κγ´
. »Ὦ πατρίς, τὴν ἑκούσιον
 »δέξου θυσίαν»... -Αστράπτει.
- Σεισμὸς πολέμου ἀκούεται.
 Ὑπὸ τύμβον ὑψήνορα 
ἥρωες κοιμῶνται. 
 κδ´
 Ἐπὶ τὸ μέγα ἐρείπιον
 ἡ Ἐλευθερία ὁλόρθη 
προσφέρει δυὸ στεφάνους·
 ἕν᾿ ἀπὸ γήινα φύλλα,
 κ᾿ ἄλλον ἀπ᾿ ἄστρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου